Algemene Voorwaarden iMocial (Kamer van Koophandel nummer: 09208788)

Meest recente revisie: 20 mei 2014

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van iMocial en onder overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en iMocial, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. iMocial hanteert meerdere bedrijfs en merknamen die kunnen afwijken van de hier gebruikte bedrijfsnaam. Het plaatsen van een opdracht en/of het goedkeuren van een offerte houdt automatisch ook het aanvaarden van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever in. Tevens worden gebruikers van gratis dienstverlening of informatievoorziening door iMocial zoals de bedrijfswebsite van iMocial bij aanvang van het gebruik van die dienstverlening of informatievoorziening impliciet geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en iMocial gesloten overeenkomsten.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met iMocial c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van iMocial en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met iMocial zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen iMocial en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3.1 De door iMocial gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven en binden iMocial pas als de opdrachtgever ze binnen 14 dagen schriftelijk en ondertekend heeft bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat iMocial een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht iMocial niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Na goedkeuring van de offerte dient 50% van het totaalbedrag als aanbetaling te worden voldaan. Na het gereedkomen van de website is de opdrachtgever het restantbedrag verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst, volgt aanmelding bij zoekmachines en relevante pagina’s en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert iMocial niet meer kosteloos uit.

4.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag iMocial de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.

4.4 Een overeenkomst waarin periodiek onderhoud overeengekomen wordt is ook onderhavig aan artikel 4.3.

4.5 Indien iMocial voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hostingprovider regelt brengt iMocial de abonnementskosten daarvan in rekening. Deze dienen vooruit betaald te worden en moeten bij verlenging voor het vervallen van de termijn betaald zijn aan iMocial.

4.6 Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan op door iMocial aangegeven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door iMocial nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door iMocial te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,–. Het staat iMocial vrij om in geval van te laat of niet betalen van een factuur door opdrachtgever, geleverde websites of andere online diensten tijdelijk ontoegankelijk te maken voor bezoekers en/of gebruikers tot de betaling alsnog is voldaan.

4.8 iMocial is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door iMocial doorberekend.

5.1 iMocial heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde website te vermelden of te verwijderen.

5.2 iMocial mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

6.1 iMocial zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren. Het staat iMocial hierbij vrij om zonder vooraankondiging aan opdrachtgever derden in te schakelen. Ook staat het iMocial vrij programma’s, scripts en code (zoals open source componenten) te gebruiken voor de totstandkoming van het eindresultaat zonder dat hierbij een overdracht plaats vindt van auteursrecht naar de opdrachtgever.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iMocial aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan iMocial worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan iMocial zijn verstrekt, heeft iMocial het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.1 Indien iMocial op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan iMocial worden vergoed volgens het op dat moment geldende uurtarief.

8.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn conform de daarvoor geldende opzegtermijn die de domain registrar of host daarvoor hanteert. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd. iMocial berekent kosten die na opzegging door opdrachtgever van deze diensten nog door de domain registrar of host in rekening gebracht worden een op een door.

8.2 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 12 maanden en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

8.3 iMocial kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met iMocial gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings-)voorwaarden. Werkzaamheden door iMocial worden na beëindiging van de overeenkomst worden op basis van het op dat moment geldende uurtarief in rekening gebracht..

8.4 iMocial heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens iMocial niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. iMocial zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van iMocial kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9.1 Een door iMocial opgegeven termijn voor het maken van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in dat geval is iMocial eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 30 dagen na aanvaarding van de opdracht wordt er in alle gevallen van uitgegaan dat verdere werkzaamheden buiten de oorspronkelijke offerte vallen. Hierover geldt dan een door iMocial in rekening te brengen volgens het op dat moment geldende uurtarief .

10.1 iMocial en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door iMocial geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

10.2 De aansprakelijkheid van iMocial zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag voor de verleende diensten, gemaximeerd tot 500 euro per schadegeval.

10.3 iMocial is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart iMocial voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

10.4 Elke aansprakelijkheid van iMocial vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

11.1 In geval van overmacht is iMocial gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan iMocial kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van iMocial kan worden gevergd.

11.3 iMocial is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaamregistrant of anderen waarop iMocial geen invloed kan uitoefenen.

11.4 iMocial heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

12.1 Op alle aanbiedingen van iMocial en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 iMocial kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

13.1 De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

13.2 De door iMocial vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

13.3 Door iMocial of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van iMocial.

14.1 De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door iMocial slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.

14.2 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. Eventuele aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit ten aanzien van derden is voor rekening van opdrachtgever.

15.1 Uitingen van iMocial in het publieke domein, zoals de bedrijfswebsite van iMocial kunnen fouten bevatten. Hiervoor en voor eventuele gevolgschade wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door iMocial. Alle denkbare content wordt met zorg samengesteld. Wanneer een gebruiker van een website of andere publieke uiting van mening is dat deze fouten bevat of inbreuk doet op rechten, dan wordt deze verzocht contact op te nemen met iMocial. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal iMocial zijn best doen tegemoet te komen aan dergelijke bezwaren.